بهمن در شرق افغانستان و مرگ حداقل 50 نفر


در پی وقوع بهمن در شرق افغانستان ده ها تن در زیر برف مدفون شدند.

۰ نظر