سقوط بهمن در آلپ فرانسه


در کوه های آلپ فرانسه ریزش بهمن باعث مرگ چند تن شد.


۰ نظر