ریزش سهمگین و مرگبار بهمن در ژاپن


ریزش بهمن در پیست اسکی نزدیکی ناسو واقع در ۱۶۰ کیلومتری شمال توکیو سبب کشته شدن ۸ تن شد.


۰ نظر