درگیری خونین در خاک سفید تهران!


محله خاک سفید تهران در هقته های اخیر صحنه چندین درگیری خونین شد.

۰ نظر