فرار معجزه آسای هواپیما از گردباد های سهمگین !


هواپیمای مسافر بری ای که به شکل معجزه آسایی از بین گردباد های شدید سالم عبور می کند !


۰ نظر