تابستاني برفي در ايتاليا!


بارش برف بسياري از مناطق کوهستاني ايتاليا و مناطق همجوار اين کشور را با سوئيس سفيد پوش کرد


۰ نظر