فیلمبرداری یک مسافر از موتور آتش گرفته هواپیما در شرایط اضطراری!


مسافری که از درون هواپیما، آتش گرفتن موتور هواپیما را فیلمبرداری میکند! این در حالیست که هواپیما در وضعیت اضطراری و در حال فرود است.


۰ نظر