تعرض جنسی،جدیدترین حاشیه شرکت معروف تاکسی اینترنتی!


حاشیه های شرکت معروف حمل و نقل اینترنتی تمامی ندارد.پس از آنکه دادستان تهران به پروژه #ناکجامیری این شرکت ایراد وارد کرد و آن را غیرقانونی دانست،حال تعرض راننده این شرکت به مسافر،پرونده جدیدی را برای این شرکت راه انداخت...


۰ نظر