قطع درخت توسط کارکنان شرکت توزیع برق بندرعباس!


اقدام عجیب قطع درخت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق در بندرعباس


۰ نظر