نجات پسربچه ای که سرش بین دو دیوار گیر کرده بود!


نجات دادن یک پسر شش ساله چینی که سرش بین دو دیوار گیر کرده بود توسط آتش نشان ها


۰ نظر