نجات معجزه آسای موتور سوار چینی!


موتورسوار چینی پس از برخورد با کامیون توانست به خوبی خود را کنار کشیده و از مرگ حتمی بگریزد.


۰ نظر