نخستین تصاویر از آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد در سرپل ذهاب


نخستین تصاویر از آواربرداری و بیرون کشیدن اجساد در سرپل ذهاب کرمانشاه


۰ نظر