بیقراری مردی برای فرزند و برادرش که زیر آوار مانده اند...


 بیقراری برای فرزند و برادری که زیر آوار مانده اند.در سرپل ذهاب کرمانشاه که بیشترین تعداد کشته و زخمی را داد...


۰ نظر