آتش سوزی در ساختمان مجلس ملی کامرون


این آتش سوزی در ساختمان مجلس ملی کامرون رخ داد.


۰ نظر