واژگونی و آتش سوزی تانکر حمل سوخت در جاده سرخه به سمنان


واژگونی تانکر حامل سوخت و وقوع حادثه


۰ نظر