حماقت راننده در انجام حرکت آکروباتیک


حماقت راننده و مسافران در انجام حرکت خطرناک رانندگی روی دو چرخ.


۰ نظر