آتش سوزی بزرگترین برج چوبی آسیا


آتش سوزی بزرگترین بج چوبی آسیا باعث تخریب کامل آن شد.


۰ نظر