عاقبت تلخ زن سر به هوایی که اشتباهاً وارد پارکینگ شد!


زن سر به هوای چینی که مشغول کار با موبایل خود بود، به اشتباه وارد پارکینگ یک شد و عاقبت تلخی برایش رقم خورد..!


۰ نظر