عملیات نجات فردی که 24ساعت در زیرزمین گیر کرده بود!


مرد روسی که حدود یک روز به دلیلی نامشخص در زیر زمین گیر کرده بود،توسط نیرو های آتش نشانی نجات یافت


۰ نظر