اولین اخبار از انفجارهای تروریستی در مراکز فرهنگی در کابل


گروه های تروریستی امروز در 3 نوبت خبرگزاری های مختلف را در افغانستان مورد هدف حمله خود قرار دادند.


۰ نظر