تصاوير دكل سوخته و فوران گير دهانه چاه نفت رگ سفید


تصاوير دكل سوخته و فوران‌گيری كه ۵۸ روز آتش‌ از دهانه آن خارج می‌شد.


۰ نظر