اعتراضات مردمی چه بود و چه شد؟!


خلاصه ای از اتفاقات اخیر و اعتراضات مردمی که تبدیل به اغتشاش و آشوب فرصت طلبان شد.


۰ نظر