اعترافات یکی از متهمان دستگیر شده در اغتشاشات مشهد


یکی از اغشتاش گران در مشهد به آتش زدن موتور ماموران انتظامی اعتراف می کند.


۰ نظر