مشکل آفرینی توفان الینور در انگلستان و ایرلند


پنجمین توفان فصلی در انگلستان و ایرلند مشکلات فراوانی را بوجود آورده است.


۰ نظر