روز پنجم آتش سوزی نفت کش ایرانی و مشکلات مربوط به آن


کمک تیم های امدادی ژاپنی و چینی برای خاموش کردن نفت کش ایرانی.


۰ نظر