بدرقه تیم امدادرسان به نفتکش ایرانی توسط وزیر کار


درقه تیم امداد و نجات ایرانی که برای کمک به حادثه دیدگان نفتکش ایرانی اعزام می شوند توسط علی ربیعی وزیر کار و مسئول رسیدگی به وضعیت نفتکش ایرانی 


۰ نظر