آخرین وضعیت آتش سوزی ساختمان میدان ولیعصر از زبان ملکی


ملکی سخنگوی آتش نشانی آخرین وضعیت ساختمان وزارت نیرو در میدان ولیعصر را تشریح میکند.


۰ نظر