فوری/تخلیه اضطراری ساختمان اداری میدان ولیعصر


فوری؛ تخلیه ساختمان اداری وزارت نیرو از نیروهای آتش نشانی و خبرنگاران اطراف آن


۰ نظر