ریزش یا عدم ریزش ساختمان وزارت نیرو از زبان مرادی


صحبتهای مرادی رئیس سازمان آتش نشانی در مورد ریزش یا عدم ریزش ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو در میدان ولیعصر


۰ نظر