تصاویری از داخل ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو


اولین تصاویر از ساختمان آتش گرفته برق حرارتی وزارت نیرو توسط یکی از آتشنشانان


۰ نظر