سقوط ناگهانی برف بر روی قطار در ایستگاه مسکو


بارش بی سابقه برف در مسکو سیستم حمل ونقل را مختل کرده است


۰ نظر