تصاویری از حمله رانندگان آژانس در کرمان به دفتر اسنپ!


تعداد زیادی از رانندگان آژانس در کرمان به دفتر تازه تأسیس این شرکت هجوم برده و برای جلوگیری از فعالیت؛ آنهارا مورد ضرب و شتم قرار دادند.


۰ نظر