سوختن شهاب سنگ ده تُنی در آسمان روسیه


تصاویری از سوختن شهاب‌سنگ ده تُنی در آسمان چلیابینسک روسیه در سال 2013 


۰ نظر