تعقیب و گریز سارق فراری پس از سرقت عجیب در کالیفرنیا


تعقیب و گریز یک مظنون فراری در بزرگراه های اورنج کانتی کالیفرنیا آمریکا.


۰ نظر