صحبتهای مردم پس از زلزله 5/2 ریشاری کرمان


وقوع زلزله5/2 رشتری در کهنوج استان کرمان


۰ نظر