شکافته شدن کوه در کردستان و فوران حجم عظیمی از آب


شکافته شدن کوه و فوران شدید آب


۰ نظر