نوروز خونین در کابل افغانستان


امروز تروریست های داعشی جشن نوروز افغان هارار به عزا تبدیل کردند.


۰ نظر