شلیک تک تیراندازهای صهیونیست به تظاهرات کنندگان فلسطینی


تک تیراندازهای صهیونیست تظاهرات کنندگان غیر مسلح فلسطینی را هدف قرار می دهند.


۰ نظر