پرتاب گاز اشک آور اسرائیل در چادر بیمارستان غزه


پرتاب گاز اشک آور توسط نیروزهای اسرائیلی در چادر بیمارستان غزه


۰ نظر