سیل امروز تبریز به ساختمانهای مدرن هم رحم نکرد!


مجتمع تجاری اطلس مال تبریز به دلیل ورود آب باران به طبقات زیرین تعطیل شد....!


۰ نظر