آغاز بررسی آتش سوزي برج گرنفل لندن پس از گذشت یک سال!


1 سال از آتشسوزی مهیب برج گرنفل لندن که با بیش از 72 کشته همراه بود گذشت


۰ نظر