لحظه فرو ریختن اسکلت ساختمانی در مشهد بر اثر طوفان شدید


عدم جوش خوردن تیرآهن ها باعث این می شود که با کمترین تکان فرو بریزد.


۰ نظر