اقدام تحسین برانگیز شهروند پیرانشهری در نجات مردم از سیل


شهروند پسوه ای از توابع پیرانشهر با استفاده از بلندگوی مسجد مردم را از وقوع سیل مطلع کرده و جان بسیاری را نجات می دهد.


۰ نظر