ناگفته های زلزله کرمانشاه بزرگترین زلزله نیم قرن اخیر


حواشی و ناگفته هایی از زلزله بزرگ کرمانشاه که باعث ویرانی های زیادی شد


۰ نظر