مواد مذاب آتش فشان هاوایی به ساحل این جزیره رسید!


پدید آمدن ستون دود غلیظ دود حاصل از رسیدن مواد مذاب آتشفشان هاوایی به آب های ساحل این جزیره


۰ نظر