خاکستر انبوه آتشفشان گواتمالا


خاکستر ناشی از فوران آتشفشان گواتمالا تمام مناطق اطراف آن را پوشاند


۰ نظر