نجات معجزه آسای کودک از خانه گرفتار در خاکستر آتش فشان


نجات یک کودک اهل هاوایی از خانه ای که در خاکستر آتش فشان غرق بود! پس از آتش فشان هاوایی هنوز 200 نفر مفقود هستند


۰ نظر