واژگون شدن قطار در ترکیه


خارج شدن قطار از ریل در ترکیه براثر بارش باران و جمع شدن گل و گلای بر روی ریل


۰ نظر