به آتش کشیده شدن خانه دوسیاستمدار عراقی توسط معترضین


گزارش های تایید نشده حاکی از به آتش کشیده شدن خانه‌های دست کم دو سیاستمدار عراقی توسط معترضین در نجف است


۰ نظر