جزئیات زلزله 5/8 ریشتری در سیرچ کرمان


زمین لرزه پنج وهشت دهم ریشتری سیرچ کرمان دیشب خواب را از مردم کرمان گرفت...


۰ نظر